VisualFreeBasic:VisualBasic6望尘莫及之变量初始 VFB

  勇芳 2020-1-21 5141

VisualBasic6:微软出品、简单易用,虽然几十年前的,依旧生命顽强,以下简称:VB6

VisualFreeBasic:集合VB6的易用和采用c语言的优点及编程底层操作,VB6高手的进阶语言,以下简称:VFB


变量初始化,当声明一个变量时,B语言会初始化它,数字的为 0 ,字符的为空。
VB6 : Dim a as long    '默认初始为 0  而且不可以干预。
VFB : Dim a as long = 100    '可以随意初始为任意值。

其它例题:

DIM a as long = 100*8+99  ‘可以是表达式
DIM a as long = 函数(aaa)    '可以是函数返回

数组初始化赋值:
DIM bb(3) as long ={1,2,3,4}

未知数组初始化赋值:
Dim cc(...) as string ={"1","2","3","4","5"}

多维数组初始化赋值:
Dim ee(1 To 2,1 To 5) as long = {{0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0}}

自定义类型初始化赋值:

Type mytype

    var1 As Double

    var2 As Integer

    var3 As String

End Type

Dim MyVar(2) As mytype =  {  (1.0, 1, "Hello"),  (2.0, 2, "GoodBye")  }


注意:对于模块级,静态或全局变量,初始化值必须是常量表达式。


最新回复 (1)
返回
联系勇芳
发新帖 搜索 反馈 回顶部